CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Statuten

PREAMBULE

Samen bereik je meer dan in je eentje: dat is het basisidee van
elke coöperatie. Een coöperatie is namelijk altijd een goed
idee wanneer het nastreven van een economisch doel de
individuele capaciteiten overstijgt en wanneer tegelijkertijd het
eigen bestaan moet worden bewaard.

Met behulp van een gemeenschappelijk bestuurde
onderneming wordt de economische activiteit van de leden
van de coöperatie extra ondersteund. De leden treden samen
op de markt op, om gunstige verkoop- of aankoopvoorwaarden
te kunnen bedingen of om zakelijke functies efficiënter en
beter te kunnen uitoefenen.

Bijzonder aan coöperaties is bovendien dat deze als doel
hebben de economische ondersteuning van haar leden.
Belangrijk is daarbij de ondersteunende functie van de
coöperatie en niet zozeer het uitbetalen van een rendement.

Consumentencoöperaties zijn zoals andere ondernemingen
onderworpen aan algemene bedrijfseconomische principes.

Daarom moeten coöperaties eerst worden beschouwd
als zakelijke ondernemingen en pas dan kunnen ze hun
ondersteuningsopdracht vervullen. Deze opdracht kan
pas optimaal worden vervuld wanneer het economische
overlevingsvermogen gegarandeerd is.

Succes op de markt en succes in de ondersteunende functie
moeten in evenwicht blijven. Een consumentencoöperatie die
op de markt concurreert, moet economisch succes behalen om
ook een succesvolle ondersteuning te kunnen bieden.

§ 1 Onderneming, hoofdzetel

De coöperatie heeft de handelsnaam CO.NET Verbrauchergenossenschaft
eG (hierna “coöperatie” genoemd). De hoofdzetel
is in Tostedt gevestigd.

§ 2 Doel, voorwerp

(1) Het doel van de coöperatie is het ondersteunen van leden
voor het verbeteren van hun economische situatie door middel
van gemeenschappelijke bedrijfsactiviteiten. De coöperatie is
een persoonlijke, door collectieve zelfhulp gedragen vereniging
voor economische ondersteuning. Het uitgangspunt van
de coöperatie is dat de gemeenschappelijke zelfhulp via de
coöperatie zo veel mogelijk gebeurt onder eigen beheer en
eigen verantwoordelijkheid. De economische activiteit van de
coöperatie, die vooral gericht is op het ondersteunen van de
leden, moet bedrijfseconomisch worden beschouwd als een
permanente opdracht van de leden aan de coöperatie. Daaruit
vloeit voort dat de coöperatie de verplichting heeft om zich
voortdurend aan te passen aan de wijzigende behoeften van
de leden. Op lange termijn garandeert deze ondersteuning de
bestaanszekerheid van de leden.

(2) De coöperatie maakt daartoe gebruik van een
gemeenschappelijk opgerichte vennootschap (de coöperatieve
vennootschap) met de volgende maatschappelijke doelen:

a) het verkrijgen van prijsvoordelen bij de aankoop van
goederen en diensten voor de dagelijkse behoeften van de
leden;

b) de planning, ontwikkeling, uitvoering en bescherming van
ecologische, economische, sociale en culturele projecten
en services, met inbegrip van de verwante projecterings- en
sturingstaken;

c) beheer, oprichting, aankoop en onderhoud van gebouwen
in alle rechts- en gebruiksvormen, zoals belasting en verkoop
van grondstukken, grondstuksgelijke rechten en de overname
van alle taken op het vlak van huisvesting, stedenbouw en
infrastructuur;

d) de ondersteuning van leden bij hun opleiding en bijscholing,
het aanbieden van sociale en culturele nevendiensten als
onderdeel van een macro-economische servicepakket,
het verhogen van de levenskwaliteit, het scheppen van
gemeenschappelijke waarden voor de fysieke en psychische
zekerheid en de bevordering van bestaanszekerheid van
leden, rekening houden met de sociale waardeschepping en
economische stabilisering van de huishoudens van leden.

(3) Handel met niet-leden is toegestaan.

(4) De coöperatie kan in het kader van de
ondersteuningsdoelen deelnemen in andere ondernemingen,
voor zover dit dient voor het vervullen van de statutaire doelen,
en mag alle maatregelen treffen die geschikt zijn of lijken om
de maatschappelijke doelen te bevorderen en/of orgaan in
het kader van een fiscale eenheid te zijn, filialen en andere
ondernemingen stichten, kopen of als hun beherend vennoot
optreden. Voor het uitvoeren van haar taken kan de coöperatie
de hulp inroepen van deskundige derde partijen.

§ 3 Aandelen, betalingen van reserves, bijbetalingen,
verjaring, restitutie

(1) De prijs van een aandeel van de coöperatie bedraagt
vijfhonderd euro en moet onmiddellijk en volledig worden
betaald.

(2) Leden moeten minsten vier aandelen kopen en kunnen
zo veel aandelen als gewenst overnemen, voor zover de reeds
ingetekende aandelen volledig betaald zijn.

(3) Het bestuur kan termijnbetalingen toestaan. Voor het begin
van de maand die volgt op de toetreding, moet elke maand
telkens minstens 25 euro worden betaald tot het totaal van
het ingetekende aandeel is bereikt. Tot de volledige betaling
van alle ingetekende aandelen worden de aan het lid door
de coöperatie gegarandeerde vergoedingen en dividenden
gecrediteerd op het account van het lid. Verdere details zijn
geregeld in het Algemene Reglement.

(4) Bij toetreding tot de coöperatie moet een bijdrage voor
algemene ondersteuningsdoeleinden worden betaald en
bij uittreding moet een administratieve vergoeding worden
betaald. Het bedrag en de betaaldatum van deze betalingen
en van de lopende bijdragen zijn geregeld in het Algemene
Reglement.

(5) Deelname van beleggers (natuurlijke en rechtspersonen)
aan de coöperatie is toegestaan. De toetreding door
beleggers-leden moet door de toezichtsraad worden
goedgekeurd.

(6) De wettelijke reserve wordt opgebouwd door een jaarlijkse
toewijzing van minstens tien procent van de winst van het jaar
plus een eventuele overgebrachte winst dan wel minus een
eventueel overgebracht verlies, zolang de reserve geen 25% van
het balanstotaal bereikt.

(7) De leden zijn niet verplicht om bijbetalingen uit te voeren.

(8) Als een lid van de coöperatie ondanks meerdere pogingen
niet kan worden bereikt of indien zijn gegevens verkeerd of
onvolledig zijn zodat de winst, restituties en tegoeden van
een boedelscheiding niet kunnen worden uitbetaald, dan
verjaart de aanspraak op deze betalingen twee jaar na de
oorspronkelijke betaaldatum. De bedragen worden weer in de
reserve gestort.

(9) Over de uitbetaling van een restitutie door de coöperatieve
besluiten het bestuur en de toezichtsraad voordat de balans
wordt opgesteld. De leden hebben wettelijke aanspraak op de
door het bestuur en de toezichtsraad besloten restitutie.

§ 4 Handelsstrategie, ledenwerving

(1) Het bestuur en de toezichtsraad beslissen gezamenlijk en
onafhankelijk van concrete vastgelegde beleggingsstrategieën
op eigen verantwoordelijkheid en regelmatig over de algemene
handelsstrategie, rekening houdend met de ondersteuningsdoeleinden
en de huidige economische, concurrentiële en
marktsituatie.

(2) Beleggers-leden hebben het recht om aan de coöperatie
individuele bijzondere bijdragen voor het bereiken van de
ondersteuningsdoeleinden aan te bieden. Over de acceptatie
ervan beslist het bestuur geval per geval.

(3) Ledenwerving is voornamelijk de taak van de coöperatie of
door haar leden.

§ 5 Algemene Vergadering

(1) De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door
bekendmaking in een blad dat in de onderhavige statuten
is voorzien. De uitnodiging moet minstens veertien
kalenderdagen voor de Algemene Vergadering worden
gepubliceerd. Aanvullingen en wijzigingen aan de agenda
moeten minstens tien kalenderdagen voor de Algemene
Vergadering worden gepubliceerd.

(2) Elke correct bijeengeroepen Algemene Vergadering is
beslissingsbevoegd.

(3) Elk lid heeft een stem, ongeacht het aantal ingetekende
aandelen.

(4) Bij besluitvorming mogen de stemmen van beleggende
leden niet meer dan 10% van de geldig ingediende stemmen
van de gewone leden uitmaken.

(5) De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de toezichtsraad of van zijn adjunct, en indien
verhinderd, door een lid van het bestuur.

(6) De Algemene Vergadering beslist over het Algemene
Reglement en de richtlijnen inzake de doelstellingen van de
coöperatie.

(7) Besluiten moeten § 47 van de Duitse wet GenG inzake
coöperaties worden gedocumenteerd.

(8) De Algemene Vergadering kiest de leden van de
toezichtsraad en bepaalt hun ambtstermijn.

(9) De Algemene Vergadering kan op elk moment leden van het
bestuurd ontheffen met tweederdemeerderheid.

§ 6 Vergadering van Vertegenwoordigers

(1) De rechten van leden in de aangelegenheden van de
coöperatie kunnen door Vertegenwoordigers worden
uitgeoefend in de Vergadering van Vertegenwoordigers,
zolang het aantal leden van de coöperatie minstens
duizendvijfhonderd bedraagt en de Algemene Vergadering dit
met drievierdemeerderheid heeft besloten.

(2) De Vergadering van Vertegenwoordigers wordt elke vijf jaar
verkozen. Voor elke vijftig leden moet er een vertegenwoordiger
zijn. Verdere details zijn geregeld in het Algemene Reglement.

§ 7 Bestuur

(1) Het bestuur bestaat uit minstens twee leden. Twee leden
van het bestuur kunnen rechtsgeldig in naam van de coöperatie
ondertekenen en verklaringen afleggen. De coöperatie kan
ook wettelijk worden vertegenwoordigd door een lid van het
bestuur samen met een zaakwaarnemer. De leden van het
bestuur zijn niet onderworpen aan de beperkingen van § 181
lid 2 van de Duitse wet BGB. Er kan exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid
worden toegekend.

(2) Het bestuur kan ook schriftelijk, telefonisch en via e-mail
beslissingen treffen.

§ 8 Toezichtsraad

1) De toezichtsraad bestaat uit minstens drie leden. Het aantal
leden moet oneven zijn.

(2) De toezichtsraad is beslissingsbevoegd wanneer minstens
de helft van de leden deelneemt aan de besluitvorming.
De toezichtsraad kan schriftelijk, telefonische en via e-mail
beslissingen treffen wanneer geen lid van de toezichtsraad in
tegenspraak is met het besluit.

(3) De toezichtsraad benoemt het bestuur en houdt toezicht
over de leiding van de coöperatie.

§ 9 Beëindiging van lidmaatschap, plichten van
leden, uitsluiting, boedelscheiding

(1) De opzegtermijn bedraagt één jaar. Het lidmaatschap kan
pas vijf jaar na toetreding tot de coöperatie worden opgezegd.

(2) De leden zijn verplicht om hun adres, e-mailadres en elke
wijziging daarin onmiddellijk door te geven aan de coöperatie.

(3) Leden die schade toebrengen aan de coöperatie kunnen
worden uitgesloten. Verdere details zijn geregeld in het
Algemene Reglement.

(4) Over de uitsluiting beslist het bestuur. Tegen de beslissing
kan bezwaar worden aangetekend bij de toezichtsraad.
Pas na de beslissing van de toezichtsraad kan de uitsluiting
juridisch worden aangevochten. Over uitsluitingen van leden
van het bestuur of van de toezichtsraad beslist de Algemene
Vergadering.

(5) In geval van tegoeden bij boedelscheiding worden verliezen
verhoudingsgewijs afgetrokken.

§ 10 Informatie van leden, certificering

(1) Kwartaalverslagen worden in het beveiligde online portaal
voor leden beschikbaar gesteld en worden op regelmatige
basis aan de internal auditors overhandigd. Verdere details zijn
geregeld in het Algemene Reglement.

(2) De coöperatie streeft op lange termijn naar een regelmatige
certificering als “Förderwirtschaftlich geprüfte Genossenschaft”
door de bevoegde internal auditors.

§ 11 Kennisgevingen

Kennisgevingen gebeuren onder de naam van de coöperatie in
de volledige uitgave van het “Stader Tageblatt”.

Besloten in de Algemene Vergadering van 28.03.2018

 

Statuten

Algemeen reglementL

Richtlijnen inzake ondersteuningsdoeleinden