CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Statuten

der CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG 21706 Drochtersen

I. Naam, zetel, doel en object van de coöperatieve vennootschap

§ 1 Naam en zetel
(1) De naam van de coöperatieve vennootschap luidt: „CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG“
(2) De zetel van de coöperatieve vennootschap is in Drochtersen. Ze wordt zonder tijdelijke beperking opgericht.

§ 2 Doel van de coöperatieve vennootschap
(1) Doel van de coöperatieve vennootschap is de economische bevordering van de leden door een gemeenschappelijk bedrijf.
(2) Object van de coöperatieve vennootschap is bij voorkeur samen met de coöperatieve vennootschap prijsvoordelen bij de aankoop van dagelijks benodigde waren en diensten alsook financiële diensten met partnerfirma’s overeen te komen. Verder planning, ontwikkeling, uitvoering en verzekering van het bedrijf van ecologische, sociale en culturele projecten en diensten, inclusief de daarmee verbonden projectleiding en sturing. De coöperatieve vennootschap kan de aankoop van grond, de ontwikkeling, de bouw, de verhuring, de verpachting en het beheer van eigen vastgoed voor woon- of handelsdoeleinden bedrijven. De coöperatieve vennootschap ondersteunt de leden bij opleiding, verdere opleiding en herscholing.
(3) Transacties met niet-leden zijn toegelaten.
(4) De coöperatieve vennootschap mag filialen openen en bedrijven.
(5) De coöperatieve vennootschap kan deelnemen aan andere ondernemingen.

II. Lidmaatschap

§ 3 Leden
Kunnen lid worden:
a) natuurlijke personen,
b) personenhandelsvennootschappen, personenvennootschappen alsook rechtspersonen van het private en openbare recht.

§ 4 Verkrijgen van lidmaatschap
Om het lidmaatschap te verkrijgen is een door de aanvrager te ondertekenen toetredingsverklaring en de toelating door de coöperatieve vennootschap nodig. De directie beslist over de toelating.

§ 5 Lidgeld
(1) Bij de opname in de coöperatieve vennootschap moet lidgeld betaald worden, bedraagt tot 10.000,- Euro 10 %, vanaf 10.001,- Euro, vast 1.000,- Euro en wordt toegevoegd aan de kapitaalreserves.
(2) Het lidgeld moet kwijtgescholden worden: aan de echtgenoot(e) en de minderjarige c.q. lerende/studerende kinderen van een lid indien het lidgeld van 1.000,- Euro reeds betaald werd.

§ 6 Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door 1. Opzegging, (§ 7) 2. Overdracht van de aandelen van de coöperatieve vennootschap, (§ 8) 3. Dood, indien het lidmaatschap niet verder gezet wordt, (§ 9) 4. Ontbinding of beëindiging van een juridische persoon, een personenhandelsvennootschap of een personenvennootschap, (§ 10) 5. Uitsluiting. (§ 11)

§ 7 Opzegging van het lidmaatschap
(1) Het lid heeft het recht door opzegging de coöperatieve vennootschap te verlaten.
(2) De opzegging gebeurt op het einde van het boekjaar waarin de helft van vijf jaar bereikt is, en moet minstens zes maanden op voorhand schriftelijk gedaan worden.
(3) Het lid verlaat de coöperatieve vennootschap op het tijdstip waarop de opzegging conform de vastgelegde termijn gebeurd is.
(4) Indien het lidmaatschap niet tijdig opgezegd wordt, wordt de helft met een jaar verlengd.

(5) De voortijdige beëindiging van een lidmaatschap door het lid veroorzaakt kosten. Hierover word het Lid schriftelijk geïnformeerd. Het lid moet de kostenberekening schriftelijk toestemmen.

§ 8 Overdracht van het zakentegoed
(1) Een lid kan op elk ogenblik zijn zakentegoed door een schriftelijke overeenkomst compleet of gedeeltelijk aan een andere overdragen en hierdoor zijn lidmaatschap zonder betwisting beëindigen of het aantal van zijn aandelen verminderen, op voorwaarde dat de koper in zijn plaats lid wordt of reeds lid is. De overdracht van het zakentegoed vereist de toestemming van de Directie.
(2) Het verlaten van het lid dat zijn tegoed volledig overdraagt of de vermindering van het aantal aandelen van het lid dat zijn tegoed gedeeltelijk overdraagt moet onmiddellijk door de directie in de ledenlijst genoteerd worden. Het lid moet hierover onmiddellijk geïnformeerd worden.
(3) Is de koper geen lid van de coöperatieve vennootschap, moet hij het lidmaatschap verwerven. Is de koper reeds lid, dan moet het aan hem verkochte tegoed van het overdragende lid, in geval van de gedeeltelijke overdracht van het tegoed, slechts het aan hem verkochte deel van het tegoed op zijn tegoed gecrediteerd worden.

§ 9 Voortzetting van het lidmaatschap door erfgenamen
Sterft een lid wordt diens lidmaatschap door zijn erfgenamen verder gezet. Zijn er meerdere erfgenamen en delen deze niet binnen zes maanden na het overlijden schriftelijk aan de coöperatieve vennootschap mee aan wie van hen het lidmaatschap alleen overgedragen werd, dan eindigt dit met het einde van het boekjaar. Meerdere erfgenamen kunnen tot dat tijdstip tegenover de coöperatieve vennootschap alleen verklaringen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger afleggen. Dit geldt ook voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering. De gemeenschappelijke vertegenwoordiger moet schriftelijk benoemd worden tegenover de coöperatieve vennootschap. De voortzetting van het lidmaatschap met een erfgenaam, die door zijn persoon of zijn gedrag de coöperatieve vennootschap volgens §§ 11 het recht zou geven hem uit te sluiten, is uitgesloten.

§ 10 Beëindiging van het lidmaatschap door ontbinding of beëindiging van een rechtspersoon, een personenhandelsvennootschap of personenvennootschap
Wordt een rechtspersoon of een personenhandelsvennootschap of personenvennootschap ontbonden of beëindigd, eindigt het lidmaatschap op het einde van het boekjaar waarin de ontbinding of de beëindiging effectief geworden is. Leidt de ontbinding of de beëindiging tot een volledige rechtsopvolging, zet de volledige rechtsopvolger het lidmaatschap tot het einde van het boekjaar verder.

§ 11 Uitsluiting van een lid
(1) Een lid kan op het einde van een boekjaar uit de coöperatieve vennootschap uitgesloten worden: a) wanneer hij, ondanks schriftelijke opvordering met bedreiging van uitsluiting, de statutaire of andere tegenover de coöperatieve vennootschap bestaande verplichtingen niet vervult. Dit geldt vooral wanneer het gevaar van een aanzienlijke benadeling bestaat b) wanneer hij door zijn onrechtmatige gedrag op schuldige of onredelijke wijze het aanzien of het financiële belang van de coöperatieve vennootschap of haar leden schaadt of probeert te schaden c) inzake zijn vermogen een insolventieaanvraag aangevraagd of geopend werd, of eenverbruikerinsolventiezaak uitgevoerd wordt d) wanneer hij naar een onbekende plaats verhuisd is of zijn verblijfplaats langer dan 6 maanden onbekend is e) wanneer de statutaire voorwaarden voor de opname in de coöperatieve vennootschap niet vervuld waren of niet langer bestaan.
(2) Het besluit tot uitsluiting moet aan het uitgesloten lid door de directie onmiddellijk per aangetekende brief meegedeeld worden. Vanaf het tijdstip van verzending van deze aangetekende brief kan het lid niet meer aan de algemene vergadering deelnemen.
(3) Het uitgesloten lid kan binnen één maand na ontvangst van het besluit tot uitsluiting door een aan de directie gerichte aangetekende brief beroep aantekenen tegen de uitsluiting. Over het beroep beslist de raad van toezicht.
(4) In de procedure voor de raad van toezicht moeten de betrokkenen gelegenheid krijgen stelling te nemen. De raad van toezicht beslist met meerderheid der afgegeven stemmen. Het besluit moet aan de betrokken partij meegedeeld worden.

§ 12 Vergelijk
(1) Voor het vergelijktegoed geldt de wet inzake coöperatieve vennootschappen.
(2) Rechten op uitbetaling van vergelijktegoeden verjaren binnen twee jaar na opeisbaar. De bedragen worden bij de reserves gevoegd.
(3) Bij het vergelijktegoed worden verliezen proportioneel afgetrokken.

III. Rechten en plichten van de leden

§ 13 Rechten van de leden
(1) Alle leden hebben dezelfde rechten. Ze oefenen hun rechten uit in aangelegenheden van de coöperatieve vennootschap door besluiten te nemen in de ledenvergadering.

§ 14 Plichten van de leden
(1) Alle leden hebben dezelfde plichten. Uit het lidmaatschap resulteert de plicht om aan de door de coöperatieve vennootschap voor de vervulling van haar taken benodigde eigen middelen bij te dragen door: a) Aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap volgens § 15 en tijdige betalingen hierop b) Betaling van het lidgeld (§ 5) c) Mededeling van het adres en e-mailadres (leden die niet bereikt kunnen worden, kunnen uitgesloten worden.)

IV. Aandeel en zakentegoed alsook bijbetalingsplicht

§ 15 Aandeel en zakentegoed
(1) Het aandeel bedraagt: 500,00 Euro.
(2) Elk lid is verplicht minstens vier aandelen van de coöperatieve vennootschap te kopen.
(3) Het bedrag moet onmiddellijk na de aankoop betaald worden.
(4) Naast de aandelen van de coöperatieve vennootschap volgens lid 2 en 3 kunnen de leden aandelen kopen wanneer de voorgaande aandelen volgestort zijn en de directie de aankoop goedgekeurd heeft. Ze moeten bij de aankoop volgestort worden. Een maandelijkse aankoop is in § 29 “Maandelijkse aankoop” geregeld.
(5) Het maximaal aantal te kopen aandelen van de coöperatieve vennootschap is niet beperkt.
(6) De op de aandelen van de coöperatieve vennootschap gedane betalingen plus andere crediteringen en minus voor de verliesdekking afgeschreven bijdragen vormen het zakentegoed van een lid.
(7) Het zakentegoed wordt, zolang een lid de coöperatieve vennootschap niet verlaten heeft, niet door de vennootschap uitbetaald, maar verrekend of in het bedrijf van de coöperatieve vennootschap als zekerheid gebruikt. Een verschuldigde betaling wordt niet kwijtgescholden; het lid kan dit niet verrekenen.
(8) De afstand en verpanding van het zakentegoed aan derden is uitgesloten en ongeldig tegenover de coöperatieve vennootschap. Een verrekening van het zakentegoed door het lid tegen zijn schulden tegenover de coöperatieve vennootschap is niet toegestaan.

§ 16 Bijbetalingsplicht
De leden moeten ook in geval van de insolventie en/of de volledige executie geen bijbetalingen doen

V. Organen van de coöperatieve vennootschap

§ 17 Organen
(1) De coöperatieve vennootschap heeft als organen de directie, de raad van toezicht, de algemene vergadering.
(2) De organen van de coöperatieve vennootschap zijn verplicht de kosten voor het bedrijf volgens de beginselen van een correcte bedrijfsleiding prestatiegericht te betalen.
(3) Leden van de directie en van de raad van bestuur mogen in aangelegenheden van de coöperatieve vennootschap een voor hen lucratieve activiteit alleen uitoefenen wanneer directie en raad van toezicht dit besloten hebben.

§ 18 Directie
(1) De directie bestaat uit minstens twee personen. Ze moeten lid van de coöperatieve vennootschap zijn. De directie kan ook schriftelijk, telefonisch of op elektronische wijze besluiten nemen. De leden van de directie hebben alleen tekenrecht.
(2) De voorschriften over het verlenen van procuraties en andere volmachten blijven onaangetast (wettelijke vertegenwoordiging). Het interne reglement voor de directie voorziet meer details ter zake.
(3) Dienstencontracten met de directieleden worden door de raad van toezicht volgens de richtlijnen van de ledenvergadering afgesloten.
(4) De directie heeft de toestemming van de raad van toezicht nodig voor besluiten inzake het interne reglement en voor transacties met een waarde van meer dan 1.000.000 Euro (bij zich herhalende diensten berekend voor de termijn van de beëindiging van het contract). De directie heeft, naast de toestemming van de raad van toezicht, ook de toestemming van de ledenvergadering nodig voor besluiten inzake het interne reglement en voor transacties met een waarde van meer dan 5.000.000 Euro (bij zich herhalende diensten berekend voor de termijn van de beëindiging van het contract). De toestemming kan voor gelijkaardige transacties in het algemeen verleend worden.
(5) Grondstuktransacties van eender welke aard en het in onderpand geven van grondstukken of de verpanding ervan zijn alleen mogelijk met de toestemming van de raad van toezicht.

§ 19 Raad van toezicht
(1) De raad van toezicht bestaat uit minstens drie leden. De leden van de raad van toezicht moeten persoonlijk lid van de coöperatieve vennootschap zijn. De raad van toezicht heeft steeds een oneven aantal leden, en wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
(2) De raad van toezicht kan besluiten nemen wanneer minstens de helft van de leden deelnemen. De raad van toezicht kan schriftelijk, telefonisch of op elektrische wijze besluiten nemen wanneer geen lid van de raad van toezicht het genomen besluit in kwestie betwist.
(3) De raad van toezicht controleert de leiding van de coöperatieve vennootschap volgens de wet ter zake. In dringende gevallen benoemt de raad van toezicht leden van de directie tot de volgende ledenvergadering.
(4) De raad van toezicht benoemt de leden van de directie en bepaalt de duur van hun mandaat.

§ 20 Ledenvergadering
(1) De ledenvergadering wordt door onmiddellijke communicatie van alle leden samengeroepen. De uitnodiging moet minstens 14 kalenderdagen vóór de ledenvergadering bekend gemaakt worden. Aanvullingen of veranderingen van de orde van de dag moeten uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de ledenvergadering meegedeeld worden. De informatie van de leden kan per post, fax of op elektronische wijze gebeuren.
(2) Elke op correcte wijze samengeroepen ledenvergadering kan besluiten nemen.
(3) Elk lid heeft een stem onafhankelijk van het aantal aandelen.
(4) De directie heeft de leiding over de vergadering.
(5) De ledenvergadering besluit een intern reglement. Daarin kan een virtuele ledenvergadering als voorbereiding op de ledenvergadering voorzien worden. Een virtuele ledenvergadering is toegelaten.
(6) Besluiten worden volgens § 47 GenG in een rapport opgenomen.
(7) De ledenvergadering kiest de leden van de raad van bestuur en bepaalt de duur van hun mandaat.

VI. Facturatie

§ 21 Boekjaar en opmaak van de jaarrekening
a) Het boekjaar gaat van 01.01. tot 31.12. Het eerste boekjaar gaat van de dag van inschrijving van de coöperatieve vennootschap tot 31.12. De directie moet ervoor zorgen dat de facturatie en de bedrijfsorganisatie de vervulling van de taken van de coöperatieve vennootschap garanderen.
b) De directie moet na elk boekjaar een jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening, alsook een bijlage) opmaken. De jaarrekening moet de wettelijke voorschriften inzake de evaluatie en de wettelijke voorschriften inzake de opsplitsing van de balans en de winst- en verliesrekening vervullen

VII. Reserves en terugbetalingen

§ 22 Reserves
(1) Een wettelijke reserve moet gevormd worden. Deze is uitsluitend bestemd om een uit de balans resulterend verlies te dekken.
(2) Aan de wettelijke reserve moet minstens 10% van het jaarlijkse overschot plus eventuele winst c.q. minus eventueel verlies toegevoegd worden zolang de wettelijke reserve 25 % van de balanssom niet bereikt heeft.
(3) Over het gebruik van resterende overschotten besluit de ledenvergadering met eenvoudige meerderheid op gemeenschappelijk voorstel van directie en raad van toezicht.

§ 23 Terugbetalingen
(1) De leden hebben recht op de door de directie besloten terugbetaling.
(2) Bij terugbetalingen bestaat de mogelijkheid deze in een tiende van aandelen van de coöperatieve vennootschap uit te geven (50,- Euro). Tien een tiende aandelen kunnen in een aandeel (500,- Euro) omgevormd worden.
(3) Restbedragen die niet als een tiende aandelen van de coöperatieve vennootschap uitgegeven kunnen worden, worden op de cash-flow rekening van het lid gecrediteerd.
(4) In de eenmalige aankoop bestaat voor het lid de mogelijkheid zich de terugbetalingen ofwel te laten uitbetalen of ook andere aandelen te kopen. Deze keuzemogelijkheid wordt elk jaar aan het lid verleend.

VIII. Bekendmakingen

§ 24 Bekendmakingen
Bekendmakingen worden onder de naam van de coöperatieve vennootschap in het Stader Tagesblatt, in het Hamburger Abendblatt, in de Frankfurter Allgemeine Zeitung of elektronisch via het ledenportaal gepubliceerd.

IX. Controle van de coöperatieve vennootschap, keuringsverband, bevoegde rechtbank

§ 25 Controle
(1) Om de financiële situatie en de correctheid van de bedrijfsleiding vast te stellen moeten de inrichtingen, het vermogen en de bedrijfsleiding van de coöperatieve vennootschap, inclusief het beheer van de ledenlijst, elk jaar gecontroleerd worden.
(2) De coöperatieve vennootschap wordt door het keuringsverband waarbij de vennootschapschap behoort.
(3) De directie van de coöperatieve vennootschap is verplicht de controle zorgvuldig voor te bereiden. Hij moet alle controleurs alle documenten en gevraagde uitleg verschaffen die voor de uitvoering van de controle noodzakelijk zijn.
(4) De directie van de coöperatieve vennootschap moet aan het keuringsverband de jaarrekening en het situatierapport onmiddellijk met de opmerkingen van de raad van toezicht en diens rapport overhandigen.
(5) Over het resultaat van de controle moeten directie en raad van toezicht in een gemeenschappelijke zitting onmiddellijk na ontvangst van de controlerapporten beraadslagen. Het keuringsverband heeft recht om aan de zitting deel te nemen. De organen van de vennootschap zijn verplicht gevolg te geven aan de klachten en de opvorderingen van het keuringsverband. 

§ 26 Keuringsverband       

DEGP Deutsch-Europäischer Genossenschafts- und Prüfungsverband e.V.

§ 27 Bevoegde rechtbank
Bevoegde rechtbank voor alle disputen tussen het lid en de coöperatieve vennootschap uit het lidmaatschap is de Arrondissementsrechtbank of de Kantonrechtbank, die voor de zetel van de coöperatieve vennootschap bevoegd is.

X. Speciale uitbetaling bij financiële nood

§ 28 Bijzondere regeling bij financiële nood van leden (Opmerking: § 28 is NIET van toepassing in § 29 „maandelijkse aankoop“)
Een vroegtijdige speciale uitbetaling van het ingetekende kapitaal kan onder bepaalde omstandigheden toegestaan worden. Basisvoorwaarde hiervoor is een lidmaatschap van 12 maanden bij CO.NET. Verder moeten een of meerdere van de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1. Ernstige ziekte, die bijvoorbeeld de arbeidsgeschiktheid minstens 50 % vermindert of waarvan men kan bewijzen dat ze hoge kosten (bijvoorbeeld ombouw van de woning, aanstelling van extern zorgpersoneel e.a.) veroorzaakt. Bewijsstukken zoals medische attesten/expertises dienen voorgelegd te worden.
2. Onopzettelijke toetreding tot het werkloosheidsniveau Hartz IV/Afhankelijkheid van transfers van de staat. Bewijs door betreffende documenten van de bevoegde instanties.

XI. De maandelijkse aankoop

§ 29 De maandelijkse aankoop
Raad van toezicht en directie van CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG hebben unaniem besloten de maandelijkse aankoop toe te laten.
1. De maandelijkse aankoop is reeds vanaf 25,- Euro per maand mogelijk.
2. De geringste spaartijd bedraagt 15 jaar.
3. De maximale spaartijd bedraagt 30 jaar of het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd.
4. Andere spaartijden kunnen door de directie individueel aangenomen worden.
5. Een eerste betaling op de nagestreefde spaarsom (bijdrage x maanden x jaren) van 15 % wordt onmiddellijk opeisbaar en moet door het lid betaald worden.
6. Die Kosten bedragen 10 % of max. 1.000,- Euro van het eerste betaalde bedrag.
7. De kosten worden op het einde van de spaartijd van het totale uit te betalen kapitaal ingehouden.
8. Een vroegtijdig gebruik van de eerste betaling bestaat reeds na 10 jaar en moet op het einde van het 10de jaar met een termijn van zes maanden opgezegd worden.
9. Eventuele kosten voor niet aanvaarde domicilieringen worden op uw lidrekening belast.
10. Indien we, om eender welke reden, de maandelijkse koopbedragen niet van uw rekening kunnen innen, behouden wij ons het recht voor om het lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen. Eventuele kosten zullen op uw lidrekening belast worden.
11. De maandelijkse aankoop moet op het einde van de looptijd met een opzegtermijn van zes maanden opgezegd worden.
12. Wanneer een opzegging ons niet binnen de voorziene termijn bereikt, wordt de looptijd met één jaar verlengd.
13. Periodes waar u geen gebruik kunt maken van uw maandelijkse aankoop, worden bij het einde van de spaartijd gevoegd en verlengden daardoor uw spaartijd.
14. U krijgt pas stemrecht bij een rekeningstand van 2.000,- Euro.
15. Terugbetalingen worden op uw lidrekening gecrediteerd en kunnen niet, zoals bij de eenmalige aankoop, uitbetaald worden.
16. Leden die voor een maandelijkse aankoop gekozen hebben krijgen geen aandelen van de coöperatieve vennootschap. Het lid krijgt een soort „spaarbrief“. Jaarlijks wordt de stand van de rekening meegedeeld.
17. De „maandelijkse aankoop” kan alleen in de Bondsrepubliek Duitsland afgesloten worden. Buiten de Bondsrepubliek Duitsland is dit niet mogelijk.

Drochtersen, den 23. April 2015 Unterschrift-Aufsichtsrat und Vorstand
Handtekening – Raad van Toezicht en Directie getekend. 

Onze statuten dan downloaden statuten.pdf