CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki zawierają podstawowe informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi po wejściu na naszą witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Obszerne informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane osobowe na tej stronie internetowej są przetwarzane przez administratora strony. Jego dane kontaktowe podane są w stopce tej strony internetowej.

Jak gromadzimy dane?

Dane są gromadzone przez podanie ich przez użytkownika. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy IT automatycznie po wejściu na stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Te dane są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane?

Część danych jest gromadzona do zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane można wykorzystywać do analizy zachowania podczas korzystania.

Jakie prawa mają Państwo w przypadku swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych swoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku tych kwestii oraz innych pytań na temat ochrony danych można się z nami zawsze kontaktować na adres podany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Ponadto mają Państwo prawo do żądania w niektórych sytuacjach ograniczenia rozpowszechniania danych osobowych. Szczegóły na ten temat podane są w polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Po wejściu na naszą stronę internetową korzystanie z niej może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkich za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza korzystania ze strony odbywa się z reguły anonimowo i nie można go przyporządkować do osoby. Można wyrazić sprzeciw wobec analizy lub uniemożliwić ją przez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Można wyrazić sprzeciw wobec analizy. O możliwości sprzeciwu poinformujemy w tej polityce prywatności.

2. Ogólne wskazówki i informacje o obowiązkach

Ochrona danych

Administratorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może mieć braki w bezpieczeństwie. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa.

Informacja o administratorze

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG
Nindorfer Deichfeld 9
21706 Drochtersen
Thoams Limberg, Johan Zwart
https://www.conet24.com
Telefon: +49 (0) 4143 999 501
E-mail: service@conet24.com

Wymagany przepisami prawa inspektor ochrony danych

Dla naszej firmy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Erich Zimmermann
c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH
Waldhofer Str. 102
D-69123 Heidelberg
www.zida-datenschutz.de

Telefon: +49 (0)621 – 3069 6731
E-mail: e.zimmermann@zida-datenschutz.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).
CO.NET Group AG, z siedzibą w Nindorfer Deichfeld 9, 21706 Drochtersen, jest dostawcą różnorodnych usług dla konsorcjum spółdzielczego CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG (na przykład w zakresie obsługi klienta, usług internetowych itp.).
W tym kontekście CO.NET Group AG ma dostęp do danych osobowych Spółdzielni konsumenckiej CO.NET Verbrauchergenossenschaft, przechowuje je i przetwarza.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko po uzyskaniu zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem danych przetwarzanych do momentu wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo w każdej chwili prawo, z powodów wynikających z własnej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie niniejszych przepisów. Poszczególne podstawy prawne, na których oparte jest przetwarzanie, podane są w niniejszej polityce prywatności. W razie wniesienia sprzeciwu właściwe dane osobowe nie są dłużej przetwarzane, chyba że wykażemy pilne z punktu widzenia ochrony powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, to mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wyrażenia sprzeciwu, dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażalenia w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub gdzie znajduje się miejsce przypuszczalnego naruszenia. Prawo do zażalenia obowiązuje bez wpływu na inne środki zaskarżenia sądowe lub administracyjno-prawne.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do przekazania sobie lub stronie trzeciej danych, jakie przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody lub w ramach realizacji umowy, w powszechnie stosowanym, odczytywanym maszynowo formacie. Jeżeli żądają Państwo przekazania danych bezpośrednio do innego administratora, odbywa się do tylko w ramach możliwości technicznych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, np. zamówień lub zapytań, wysyłanych do nas jako administratora strony, stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowanie można rozpoznać po zmianie adresu w pasku przeglądarki z „http://” na „https://” i po symbolu kłódki.

Jeżeli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TSL, strony trzecie nie mogą odczytywać danych przekazywanych do nas.

Szyfrowane przesyłanie płatności na tej stronie internetowej

Jeżeli po zakończeniu płatnej umowy występują zobowiązanie do przekazania danych płatności (np. numeru rachunku w przypadku upoważnienia do pobierania), to dane te są potrzebne do realizacji płatności.

Realizacja płatności przez powszechnie stosowane środki płatności (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) następuje automatycznie przez szyfrowane połączenie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowanie można rozpoznać po zmianie adresu w pasku przeglądarki z „http://“ na „https://“ i po symbolu kłódki.

W przypadku komunikacji szyfrowanej strony trzecie nie mogą odczytywać przekazywanych do nas danych płatności.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, a także ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku tych kwestii oraz innych pytań na temat danych osobowych można się z nami zawsze kontaktować na adres podany w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się w każdej chwili zwracać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku podania w wątpliwość zapisanych u nas danych osobowych potrzebujemy z reguły czasu na sprawdzenie tego. W czasie sprawdzania mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, można zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, ale będą one konieczne do dochodzenia, ochrony lub ustalenia roszczeń, mają Państwo prawo do żądania zamiast usunięcia ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • W razie złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO należy rozpatrzyć interesy Państwa i nasze. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy mają charakter nadrzędny, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczą Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, to te dane – pomijając zapisanie – wolno przetwarzać tylko za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych, publikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki redakcyjnej, do przesyłania niezamówionych jednoznacznie reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie jednoznacznie możliwość do skorzystania z drogi prawnej w razie niezamierzonego przesyłania informacji reklamowych, np. w postaci spamu.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Na stronach internetowych częściowo stosowane są tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby witryna była łatwiejsza w obsłudze, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookie to niewielkie pliki tekstowe wstawiane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane pod zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym to momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty.

W przeglądarce można wprowadzić ustawienia informujące o wstawianiu plików cookie oraz zezwalające na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, akceptujące pliki w określonych przypadkach oraz ogólnie wykluczające oraz aktywujące automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Pliki cookie niezbędne do wykonania elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych żądanych funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes zapisywania plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i optymalnego udostępnienia swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy korzystania), to są one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

Serwerowe pliki dziennika

Dostawca tych stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych serwerowych plikach dziennika, które przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • odsyłający adres URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania do serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na działania przed zawarciem umowy.

Gromadzenie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes technicznie bezbłędnego wyglądu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone serwerowe pliki dziennika.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają Państwo do nas zapytania przez formularz kontaktowy, dane z formularza kontaktowego wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi są przez nas zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych. Tych danych nie przekazujemy bez Państwa zgody.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych do momentu wycofania.

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania zgody na przechowywania lub jeżeli nie będzie już celu przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania zapytania). Nie ma to wpływu na wymagane przepisy prawa, w szczególności terminy przechowywania.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy są one wymagane dla uzasadnienia, merytoryki oraz zmiany stosunku prawnego (dane o stanie). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na działania przed zawarciem umowy. Dane osobowe w zakresie używania naszych stron internetowych (dane korzystania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest do wymagane, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z usługi lub ją rozliczyć.

Zgromadzone dane klienta są usuwane po zakończeniu zlecenia lub stosunku handlowego. Nie ma to wpływu na wymagane przepisami prawa okresy przechowywania.

Przekazywanie danych w momencie zawarcia umowy dla sklepów internetowych, punktów sprzedaży i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, na przykład do firm, którym zlecono dostawę towaru lub do instytucji finansowej, której zlecono realizację płatności. Dane te nie są przekazywane w szerokim zakresie lub są przekazywane tylko po wyrażeniu na to zgody. Dane nie są przekazywane stronom trzecim bez jednoznacznej zgody, na przykład do celów reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na działania przed zawarciem umowy.

Przekazywanie danych w momencie zawarcia umowy na świadczenie usług i treści cyfrowe

Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, na przykład do instytucji finansowej, której zlecono realizację płatności.

Dane te nie są przekazywane w szerokim zakresie lub są przekazywane tylko po wyrażeniu na to zgody. Dane nie są przekazywane stronom trzecim bez jednoznacznej zgody, na przykład do celów reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na działania przed zawarciem umowy.

4. Media społecznościowe

Nasze profile w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych w sieciach społecznościowych

Utrzymujemy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Wykorzystywane przez nas sieci społecznościowe wymienione są poniżej.

Sieci społecznościowe takie jak Facebook, Google+ itd. mogą z reguły w zaawansowany sposób analizować zachowanie użytkowników podczas wizyty na ich witrynach lub na stronach internetowych ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciski Lubię to lub banery reklamowe). Po wejściu na nasze profile w mediach społecznościowych uruchamia się wiele procesów przetwarzania związanych z ochroną danych. Szczegóły:

W przypadku zalogowania na swoje konto w mediach społecznościowych i wejściu na nasz profil w mediach społecznościowych operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować taką wizytę do Państwa konta użytkownika. Dane osobowe mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie mają konta na danym portalu mediów społecznościowych. Takie gromadzenie danych odbywa się w tym przypadku na przykład przez pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym lub przez zarejestrowanie adresu IP.

Za pomocą zgromadzonych w ten sposób danych operatorzy portali mediów społecznościowych mogą opracowywać profile użytkowników, w których zapisane są preferencje i zainteresowania. W ten sposób na i poza poszczególnymi platformami mediów społecznościowych mogą być wyświetlane sprofilowane reklamy. Jeżeli nie mają Państwo konta w danej sieci społecznościowej, sprofilowana reklama może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na którym są lub byli Państwo zalogowani.

Należy ponadto pamiętać, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich procesów przetwarzania na portalach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy operatorzy portali mediów społecznościowych mogą wykonywać ewentualnie inne procesy przetwarzania. Szczegóły na ten temat podane są w warunkach korzystania i przepisach o ochronie danych poszczególnych portali mediów społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze profile w mediach społecznościowych powinny zapewniać jak największą obecność w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane w sieciach społecznościowych polegają ewentualnie na innych podstawach prawnych, o których informują operatorzy sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator i ustalenie praw

Po wejściu na jeden z naszych profili mediów społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy razem z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych rozpoczęte podczas takiej wizyty. Swoje roszczenia (informacja, sprostowanie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania, przekazywanie danych i skargi) mogą Państwo wnosić zasadniczo wobec nas oraz operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że mimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali mediów społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych portali mediów społecznościowych. Nasze możliwości wynikają zasadniczo z polityki firmowej poszczególnych operatorów.

Okres przechowywania

Dane zgromadzone przez nas bezpośrednio przez profile mediów społecznościowych są usuwane z naszych systemów, kiedy nie będzie już celu ich przechowywania, zażądają Państwo od nas usunięcia, wycofają zgodę na przechowywanie lub nie będzie już celu przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawa, w szczególności na terminy przechowywania.

Na okres przechowywania danych, zapisanych przez operatorów sieci społecznościowych do własnych celów, nie mamy wpływu. Szczegóły na ten temat można uzyskać bezpośrednio od operatorów sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Na tej stronie internetowej stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics. Dostarcza ją firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i wykorzystywanie narzędzi analizy następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować swoją witrynę oraz reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP przez przekazaniem do USA jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach partnerskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przesyłany do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczki przeglądarki

Zapisywanie plików cookie można dezaktywować przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Aby nie dopuścić do przekazywania firmie Google danych utworzonych przez plik cookie dotyczących korzystania zest rony internetowej (w tym adresu IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki znajdującą się pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Gromadzenie przez Google Analytics można uniemożliwić, klikając poniższy link. Wstawiony zostanie plik cookie opt-out, który nie dopuszcza do gromadzenia danych podczas odwiedzin tej strony internetowej w przyszłości: Dezaktywowanie Google Analytics.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę w sprawie przetwarzania danych i podczas stosowania Google Analytics w pełni wdrażamy rygorystyczne wytyczne niemieckich urzędów ochrony danych.

Właściwości demograficzne w Google Analytics

Na tej stronie internetowej stosowana jest funkcja „właściwości demograficznych” Google. Dzięki temu można opracowywać raporty dotyczące wieku, płci i zainteresować gości na stronie. Te dane pochodzą z reklamy kontekstowej Google oraz z danych użytkownika dostawców zewnętrznych. Te dane nie mogą być przyporządkowane do żadnej konkretnej osoby. Tę funkcję można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wyświetlania na koncie Google lub zabronić ogólnie gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Analytics Remarketing

Na naszych stronach internetowych stosowane są funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami dla różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. Dostarcza ją firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami dla różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób można wyświetlać na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) lub na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze) spersonalizowane reklamy kontekstowe, które są dostosowywane do Państwa w zależności od wcześniejszego korzystania i poruszania się po stronie.

Po udzieleniu odpowiednie zgody Google łączy w tym celu Państwa zachowanie w przypadku reklam i działania w przeglądarce aplikacji z kontem Google. W tym sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym zalogują się Państwo na swoje konto Google, można włączać te same spersonalizowane reklamy.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi identyfikatory użytkowników identyfikujące ich w Google, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla reklamy wyświetlanej na różnych urządzeniach.

Można trwale wyrazić sprzeciw na remarketing/targetowanie na różnych urządzeniach, wyłączając reklamę spersonalizowaną na swoim koncie Google pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

Zgromadzone dane są zbierane na kocie Google wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, jaką można przekazać lub wycofać dla firmy Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Procesy gromadzenia danych, które nie są prowadzone na koncie Google (np. z powodu braku konta Google lub wyrażenia sprzeciwu wobec zbierania), odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że administrator strony internetowej ma interes w anonimowej analizie użytkowników strony internetowej do celów reklamowych.

Więcej informacji i przepisy ochrony danych podane są w polityce prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na naszej witrynie wykorzystywane są wtyczki strony internetowej YouTube. Operatorem jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o osobach wchodzących na tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Przekazywanie danych do partnerów YouTube jest natomiast zdecydowanie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy obejrzą Państwo film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube przekazana zostaje informacja, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Zalogowanie się na swoje konto YouTube umożliwia witrynie YouTube przyporządkowanie sposobu poruszania się po Internecie do osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać na urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę. Te informacje są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk o filmach, poprawy łatwości użytkowania oraz zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa.

Ewentualnie po uruchomieniu filmu YouTube można uruchomić kolejne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z YouTube odbywa się w celu atrakcyjnego wyglądu naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o ochronie danych na YouTube znajduje się w polityce prywatności na stronie: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Czcionka internetowa Google

Na tej stronie w celu jednolitego wyświetlania czcionek stosowane są tak zwane czcionki internetowe udostępniane przez Google. Po przejściu na stronę przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu stosowana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google wie, że z danego adresu IP nastąpiło przejście na naszą stronę internetową. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w celu zapewnienia atrakcyjnego wyglądu naszej witryny. Jest to prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na komputerze stosowana jest czcionka standardowa.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google znajduje się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.