CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Statut

CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG

SAT 2018

 

PREAMBUŁA

Podstawą funkcjonowania każdej spółdzielni jest hasło: lepiej wspólnie osiągać cele niż pojedynczo. Współpraca w ramach spółdzielni następuje zawsze wtedy, gdy osiągnięcie celu ekonomicznego przekracza możliwości jednej osoby, a jednocześnie ma zapewnić samodzielną egzystencję.

Poprzez wspólnie prowadzone przedsiębiorstwo działalność gospodarcza członka spółdzielni otrzymuje dodatkowe wsparcie. Wspólnie prowadzone są działania na rynku, aby uzyskać korzystne warunki zbytu i nabywania lub skutecznie i lepiej jakościowo korzystać z możliwości prowadzenia działalności.

Cechą szczególną spółdzielni jest ponadto ich funkcjonowanie z celem ekonomicznego wsparcia członków. Najważniejsze znaczenie ma cel wsparcia spółdzielni, a nie wypłata zysków.

Spółdzielnie konsumentów podlegają tak jak inne prywatne przedsiębiorstwa gospodarcze ogólnie obowiązującym zasadom prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym spółdzielnie muszą określić się przede wszystkim jako przedsiębiorstwa gospodarcze, aby wypełnić zadania wsparcia. Zabezpieczenie ekonomicznego funkcjonowania jest podstawowym warunkiem najlepszego wykonania zadania wsparcia w ramach spółdzielni.

Sukce wsparcia i sukces rynkowy stoją w stosunku zmiennym względem siebie. Konkurująca spółdzielnia konsumencka musi odnieść sukces rynkowy, aby zapewnić skuteczne wsparcie.

 

1 Firma, siedziba

Spółdzielnia funkcjonuje pod nazwą CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG (dalej zwana spółdzielnią). Siedziną jest Tostedt.

 

2 Cel wsparcia, przedmiot

(1) Celem spółdzielni jest wspieranie członków w zakresie poprawy ich sytuacji materialnej w ramach wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnia jest personalnym stowarzyszeniem wsparcia ekonomicznego w zakresie wspólnej samopomocy. Zasady spółdzielni określają przy tym, że wspólna samopomoc będzie realizowana w ramach wspólnego przedsiębiorstwa spółdzielni z zapewnieniem jak największego poziomu samodzielnego zarządzania i własnej odpowiedzialności. Działalność gospodarcza spółdzielni ukierunkowana na wspieranie członków jest rozumiana pod kątem prowadzenia działalności jako ciągłe zlecenie członków w zakresie działalności gospodarczej. Z tego wynika zobowiązanie spółdzielni do stałego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb członków. W długiej perspektywie wsparcie powoduje zabezpieczenie egzystencji członków.

(2) Spółdzielnia korzysta przy tym ze wspólnie stworzonego modelu prowadzenia działalności (działalność spółdzielni) z następującymi celami komercyjnymi:

  1. a) Spółdzielnia ma w szczególności cel uzgadniania w ramach spółdzielni zniżek cenowych na zakupy towarów i usług codziennej potrzeby w firmach partnerskich.
  2. b) Planowanie, rozwój, realizacja i zabezpieczenie prowadzenia projektów ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz usług, w tym związanych z tym zadań projektowania i kierowania.
  3. c) Zarządzanie, budowanie, nabywanie i opieka nad budynkami we wszystkich formach prawnych i korzystania oraz obciążanie, sprzedaż działek, praw tożsamych z działkami oraz przejęcie wszystkich zadań związanych z gospodarką mieszkaniową, budową miast i infrastrukturą.
  4. d) Wspieranie członków w zakresie kształcenia, dokształcania i kształcenia uzupełniającego oraz świadczenie dodatkowych usług społecznych i kulturalnych jako część wspólnego ekonomicznego pakietu usług, poprawa jakości życia, tworzenie wspólnych wartości bezpieczeństwa fizycznego oraz mentalnego oraz wspieranie zabezpieczenia egzystencji członków z uwzględnieniem tworzenia wartości społecznych oraz stabilizacji ekonomicznej gospodarstw domowych członków.

(3) Dozwolone jest prowadzenie działalności z osobami niebędącymi członkami.

(4) Spółdzielnia w ramach wsparcia ekonomicznego może wykupywać udziały w innych przedsiębiorstwach, o ile służą one spełnieniu celów ustawowych i może podejmować wszystkie działania właściwe lub mające znamiona właściwych do wspierania celu spółki

i/lub funkcjonowania jako organ w ramach podatkowej grupy kapitałowej, tworzenia oddziałów i innych przedsiębiorstw, nabywa ich lub funkcjonowania jako ich komplemetariusz. Do wypełnienia zadań może korzystać z pomocy specjalistycznych podmiotów trzecich.

 

3 Udziały, płatności, rezerwy kapitałowe, dopłaty, przedawnienie, zwrot kosztów

(1) Udział wynosi pięćset euro i należy go niezwłocznie wpłacić w pełnej wysokości.

(2) Członkowie muszą przejąć co najmniej cztery udziały i mogą przejmować

dowolną liczbę udziałów, o ile już wniesione udziały zostały w całości wpłacone.

(3) Zarząd może dopuścić płatność ratalną. Przed rozpoczęciem miesiąca następującego po przystąpieniu należy wpłacać co miesiąc co najmniej po 25 euro do uzyskania sumy wniesionych udziałów. Do momentu pełnej wpłaty wszystkich wniesionych udziałów wynagrodzenia i dywidendy gwarantowane członkowi są zapisywane na konto wniesionych udziałów. Dokładne informacje znajdują się w ogólnym regulaminie (OR).

(4) Po przystąpieniu do spółdzielni pobierana jest dopłata na ogólne osiągnięcie celów wspierania, a w momencie odchodzenia należy wnieść ryczałtową opłatę administracyjną. Wysokość i wymagalność tych oraz bieżących kwot na rzecz spółdzielni reguluje ogólny regulamin.

(5) Udziały inwestorów (osób fizycznych i prawnych) w spółdzielni są dozwolone. Dopuszczenie członków inwestujących wymaga zgody rady nadzorczej.

(6) Ustawowy kapitał rezerwowy jest tworzony przez roczne przydzielanie co najmniej dziesięciu procent nadwyżki rocznej plus ewentualny zysk przypisany przyszłym okresom lub po odjęciu ewentualnych przenoszonych strat, dopóki kapitał rezerwowy nie osiągnie sumy bilansu 25%.

(7) Członkowie nie są zobowiązani do wnoszenia dopłat.

(8) Jeżeli mimo wielokrotnych prób nie ma możliwości znalezienia członka lub jego dane są nieprawidłowe bądź niepełne i wypłata zysków, zwracanych kosztów oraz kwoty sporu nie może być zrealizowana, to takie roszczenie przedawnia się w ciągu dwóch lat od wymagalności. Kwoty są doliczane do kapitałów rezerwowych.

(9) O wypłacie zwrotu kosztów spółdzielczych decyduje zarząd i rada nadzorcza przed opracowaniem bilansu. Członkowie mogą wnosić roszczenia prawne w zakresie decyzji o zwrocie kosztów podjętych przez zarząd i radę nadzorczą.

 

4 Strategie prowadzenia działalności, pozyskiwanie członków

(1) Zarząd i rada nadzorcza decydują wspólnie i niezależnie od konkretnie ustalonych strategii inwestycyjnych na własną odpowiedzialność i regularnie o ogólnej strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zadania wspierania oraz aktualnej sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i ekonomicznej.

(2) Członkowie inwestujący są opcjonalnie uprawnieni do przekazywania spółdzielni indywidualnych, oprocentowanych kwot specjalnych na osiągnięcie celu wspierania. O przyjęciu decyduje zarząd w każdym przypadku oddzielnie.

(3) Pozyskiwanie członków odbywa się zasadniczo przez spółdzielnię lub przez jej członków.

 

5 Walne zgromadzenie

(1) Walne zgromadzenie (WZ) jest zwoływane przez powiadamianie w informatorze przewidzianym w tym statucie. Powiadomienie należy opublikować co najmniej czternaście dni kalendarzowych przez WZ. Uzupełnienia i zmiany porządku obrad należy opublikować najpóźniej dziesięć dni kalendarzowych przed WZ.

(2) Każde prawidłowo zwołane WZ ma moc decyzyjną.

(3) Niezależnie od wykupionych udziałów członkowie mają jeden głos.

(4) W przypadku podejmowania uchwał głosy członków inwestujących nie mogą stanowić więcej niż 10% prawidłowo oddanych głosów członków zwykłych.

(5) Przewodniczącym WZ jest przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca, w razie braku takiej możliwości członek zarządu.

(6) Walne zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące ogólnego regulaminu i wytycznych dotyczących celów wspierania.

(7) Decyzje są protokołowane na podstawie § 47 ustawy o spółdzielniach.

(8) Walne zgromadzeni wybiera członków rady nadzorczej oraz określa ich kadencję.

(9) Walne zgromadzenie może w każdej chwili pozbawić członków zarządu funkcji większością dwóch trzecich.

 

6 Zgromadzenie przedstawicieli

(1) Prawa członków w sprawach spółdzielni mogą być wykonywane przez przedstawicieli członków podczas zgromadzeń przedstawicieli, dopóki liczba członków spółdzielni wynosi co najmniej tysiąc pięćset, a WZ podejmie taką decyzję większością trzech czwartych oddanych głosów.

(2) Wybory do zgromadzenia przedstawicieli odbywają się co pięć lat. Na każdych pięćdziesięciu członków odpada jeden przedstawiciel. Dokładne informacje znajdują się w ogólnym regulaminie.

 

7 Zarząd

(1) Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków.

Członkowie zarządu mogą składać wiążące prawnie podpisy i oświadczenia w imieniu spółdzielni. Spółdzielnia może również być reprezentowana prawnie przez członka zarządu razem z prokurentem. Członkowie zarządu są zwolnienie z ograniczeń w rozumieniu § 1812 Alt. KC. Można udzielić upoważnienia do reprezentowania pojedynczego.

(2) Zarząd może również podejmować decyzje pisemnie, telefonicznie oraz w sposób elektroniczny.

 

8 Rada nadzorcza

(1) Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Liczba członków musi być nieparzysta.

(2) Rada nadzorcza może podejmować decyzje, jeżeli w procesie podejmowania uchwał uczestniczy co najmniej połowa członków.

Rada nadzorcza może podejmować decyzje pisemnie, telefonicznie oraz w sposób elektroniczny, jeżeli żaden z jej członków nie sprzeciwia się podejmowaniu uchwał.

(3) Rada nadzorcza wyznacza zarząd i nadzoruje kierownictwo spółdzielni.

 

9 Zakończenie członkostwa, obowiązki członków, wykluczenie, spory

(1) Termin wypowiedzenia wynosi jeden rok. Wypowiedzenie może nastąpić najwcześniej pięć lat po nabyciu członkostwa.

(2) Członkowie są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania spółdzielni o adresie i adresie e-mail oraz o ich zmianach.

(3) Członkowie działający na szkodę spółdzielni mogą zostać wykluczeni. Dokładne informacje znajdują się w ogólnym regulaminie.

(4) O wykluczeniu decyduje zarząd. Przeciwko decyzji można złożyć zażalenie do rady nadzorczej. Dopiero po jej decyzji można rozstrzygać wykluczenie na drodze sądowej. O wykluczeniach członków zarządu lub rady nadzorczej decyduje walne zgromadzenie.

(5) W przypadku kwoty sporu przeniesienia straty pobierane są proporcjonalnie.

 

10 Informacje dla członków, certyfikaty

(1) Raporty kwartalne są udostępniane członkom online w zabezpieczonym obszarze dla członków oraz regularnie przekazywane do stowarzyszenia rewidentów. Dokładne informacje znajdują się w ogólnym regulaminie.

(2) Spółdzielnia dąży do stałej zgodności z certyfikatem „Spółdzielnia sprawdzona w zakresie wsparcia ekonomicznego” dzięki współpracy ze stowarzyszeniem rewizyjnym.

 

11 Powiadomienia

Powiadomienia przekazywane są w kategorii Firmy i spółdzielnie w ogólnym wydaniu „Stader Tageblatt”.

 

Postanowiono na walnym zgromadzeniu 28.03.2018

Strona 3/3 | CO.NET SAT 2018 | stan 29.03.2018